top of page

Arbetsmiljöutskottet

Arbetsmiljö är en av de viktigaste faktorerna för att studenter ska trivas på universitetet. På grund av detta arbetar Medicinska Föreningen ihärdigt med att bevaka studenternas arbetsmiljö och föra en kontinuerlig diskussion med universitetet och övriga sektioner för att främja arbetsmiljön.

 

Arbetsmiljö innefattar alla förhållanden på universitetet, det vill säga sociala, organisatoriska, fysiska och psykiska. Det innebär att allt från felanmälningar gällande dålig ventilation i grupprum och trasiga glödlampor i biblioteket till studentärenden faller under arbetsmiljö. Studentärenden innebär att om du som student behöver hjälp med något, det kan röra sig om problem med handledare eller föreläsare, psykisk ohälsa, konflikter i klassen, problem på VFU eller diskriminering kan du vända dig till arbetsmiljöansvarig som kan hjälpa guida dig rätt. Bra att veta är att arbetsmiljöansvarig i Medicinska Föreningen har tystnadsplikt. Det innebär att om du kontaktar arbetsmiljöansvarig för ett studentärende får denne inte föra informationen vidare till resterande styrelsemedlemmar, arbetsmiljöansvarig i Consensus eller någon annan innan hen har frågat dig och du har gett ditt medtycke.

 

På läkarprogrammet är arbetsmiljöansvaret fördelat på ett par olika poster. I Medicinska Föreningen sitter en Arbetsmiljöansvarig/Arbetsmiljöombud (AMA/AMO) som bevakar arbetsmiljön på läkarprogrammet. Det finns även styrelseutskott på läkarprogrammets tre regionaliserade orter som bland annat består av AMO. Eftersom denne är på plats i den regionaliserade orten är det hen man kontaktar om grupprum är kalla eller den psykosociala miljön på praktik ej fungerar som den ska. AMO på den regionaliserade orten bollar idéer och för ett nära samarbetar med AMO i Linköping samt VFU-ansvarig på plats. I Consensus sitter det också AMO (CAMO). CAMO är ansvarig för arbetsmiljön på alla program på den Medicinska Fakulteten, inte endast läkarprogrammet.

 

AMO har ett nära samarbete med hela Medicinska Föreningens styrelse, men främst med studiesocialt ansvarig och LiMUR då studenthälsan till stor del är kopplad till dessa områden. AMO har också ett nära samarbete med studenthälsan och anordnar bland annat workshops tillsammans med dem.

 

Under tidigare verksamhetsår har AMO tillsammans med LiMUR skapat en studiegrupp som leds av amanuenser för att ge mer ämnesmässigt stöd till studenter med omtenta, spärrtenta eller som är spärrade. Detta har varit mycket uppskattat och kommer fortsätta stå i fokus under kommande verksamhetsår. AMO anordnar också varje verksamhetsår en AMO-vecka tillsammans med AMO från andra sektioner där fokus läggs på arbetsmiljö genom exempelvis föreläsningar med Suicide Zero och workshops tillsammans med studenthälsan. För närvarande arbetas det med att återinföra Mentorskapsprogrammet och fortsätta bevaka arbetsmiljön för studenterna vid återgång till campusförlagd undervisning efter pandemin. Möjligheten till anonym anmälan av studentärenden på Medicinska Föreningens hemsida är något som Informations- och Marknadsföringsutskottet nu arbetar med.

Jag heter Nahuel Roemkens och är Arbetsmiljöansvarig. Har du varit med om något? Jag har tystnadsplikt. Kontakta mig på ama@mflinkoping.se eller 0769189501.

bottom of page